Generelle forretningsbetingelser

1. Generelt

1.1. Ansvar
Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det materiale, der ligger på Abusiness servere følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

Abusiness fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, afbrydelser, uvedkommendes adgang, force majeure, ændringer pålagt tilsynsmyndigheder, lynnedslag, strømsvigt, oversvømmelse, brand, strejke, lockout eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser eller produkter.

Pådrager kunden Abusiness udgifter som er uforskyldt Abusiness, er kunden til en hver tid erstatningsansvarlig for disse udgifter.

Abonnenten gøres opmærksom på at man, ved at åbne vedhæftede filer, løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Abusiness kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Det er abonnentens ansvar at videreformidle dette til abonnentens brugere af abusiness ydelser.

1.2. Abonnement
Abonnementer faktureres altid abonnementsperioden forud og forlænges automatisk til en ny abonnementsperiode. Abonnementsperioden er forskellig fra abonnement til abonnement. Se de, i disse forretningsbetingelser, særskilte afsnit om hvert produkt.

I tilfælde af manglende betaling har Abusiness ret til at lukke det pågældende abonnement, indtil betaling har fundet sted.

Et abonnement kan til en hver tid opgraderes uden gebyr for opgraderingen, med mindre andet er aftalt.

Et abonnement kan til en hver tid opsiges med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Et abonnement skal opsiges ved at benytte opsigelsesformularen på Abusiness hjemmeside, eller ved at fremsende en skriftlig underskrevet opsigelse med posten indeholdende minimum kundenummer og relevante abonnementsinformationer.

Et abonnement kan til en hver tid nedgraderes med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

Ved brud på disse forretningsbetingelser kan Abusiness uden varsel lukke og opsige et abonnement.

Gene af andre abonnenter, herunder uautoriseret brug af konti, og overtrædelse af disse forretningsbetingelser, vil blive betragtet som misbrug. Abusiness er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Misbrug kan til enhver tid medføre øjeblikkelig lukning og opsigelse af et abonnement.

Ønsker Abusiness at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud på disse forretningsbetingelser, kan Abusiness uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra Abusiness fremsendes.

Det er kundens ansvar at Abusiness altid har kundens korrekte kontaktoplysninger til brug for fakturering og generel information.

1.3. Diskplads og trafik
Det er ikke tilladt at have nogen form for erotisk, pornografisk eller kontroversielt materiale liggende på Abusiness servere eller netværk. Abusiness er i ethvert henseende suveræne i definitionen af hvorvidt materialet er kontroversielt.

Kunden er pålagt ansvar om at holde sine systemer og scripts opdateret, uanset om de er egenudviklede, open source eller købt af tredjepart, således de ikke udgør en trussel for Abusiness netværk og servere eller drift i øvrigt.

Trafikgrænser er defineret på abonnementets produktspecifikationer.

1.4. E-mail og Spam
Det er ikke tilladt at udsende uopfordret reklame, såkaldt spam, med Abusiness. Udsendelse af spam bliver betragtet som misbrug og kan til enhver tid medføre øjeblikkelig lukning, samt opsigelse af et abonnement. Vi henviser desuden til Markedsføringslovens §6a.

Det er ikke tilladt at udsende mail til større mailinglister via Abusiness mailservere uden Abusiness' skriftlige samtykke.

1.5. Support
Abusiness kan til hver en tid afslå at yde support på et problem forsaget af kunden selv, af kundens computerindstillinger herunder software, eller af kundens netværk/internetudbyder. For problemer uden for de normale supportrammer, kan Abusiness tilbyde kunden en løsning til gældende konsulenttimetakst.

Supporten omfatter vejledning og brug af Abusiness løsninger samt eventuel fejlretning på løsningen. Support omfatter ikke programmering, softwareudvikling, installationer af programmer eller anden software med mindre andet er aftalt i en individuel, skriftlig aftale.

1.6. Betalingsbetingelser
Der er som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist på fakturaer fra Abusiness, med mindre andet er aftalt. Modtages betalingen ikke rettidig for oprettede eller udførte ydelser, vil vi påføre 2 % morarente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på DKK 100,-.
Betales beløbet ikke efter rykkerskrivelsen udsendelse, vil vi sende sagen videre til inkasso, som ad rettens vej vil indkræve beløbet. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at de dermed forbundene omkostninger tilfalder kundens konto.

Er det ikke muligt at betale fakturaen, skal kunden kontakte Abusiness omgående, for at arrangere en ordning.

1.7. Fortrydelse
Abusiness produkter og ydelser er specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

1.8. Klagebehandling, tvister mv.
I tilfælde af uenighed mellem kunden og Abusiness om forhold der vedrører abonnementsaftalen, herunder registreret forbrug og den krævede betaling, kan kunden klage til Abusiness senest 1 måneder efter fakturadato. Klagen skal være skriftlig. Abusiness skal senest 1 måneder efter at klagen er indgivet, træffe afgørelse i sagen.

Tvister af en hver art kan indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

1.9. Ændring af forretningsbetingelser og specifikationer
Abusiness forbeholder sig ret til løbende at ændre i de gældende forretningsbetingelser. Ændringerne vil blive annonceret på Abusiness hjemmeside.

Abusiness forbeholder sig ret til ændringer i produkters og ydelsers specifikationer uden forudgående varsel, dog med undtagelse af priser, som minimum varsles med 1 måned.

2. Specielt for Webhoteller

2.1. Generelt
Abonnementer faktureres 6 måneder forud, med mindre andet er aftalt.

2.2. Scripts
Ved webhoteller med ASP, ASP.Net, PHP og/eller CGI vil Abusiness løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serverens ressourcer eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Abusiness til enhver tid fjerne disse scripts/applikationer/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden, med henblik på en opgraderet løsning.

3. Specielt for domænenavne

3.1. Generelt
Alle domænenavne registreres efter først til mølle princippet.

Abusiness kan ikke gøres ansvarlig, hvis domænet bliver registreret af tredjepart inden Abusiness får indsendt kundens registrering. Abusiness kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab forsaget af, at registreringen på grund af ekspeditionsfejl eller lignende, ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket.

Abusiness tilbagebetaler hverken registrerings- eller flyttegebyrer for domæner, som er sendt til registrering/flytning og ikke kunne gennemføres p.g.a. manglende aktion fra kunden.

Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn eller dets brug ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle rettigheder. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan Abusiness ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Abusiness vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt Abusiness selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Abusiness enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

Abusiness tilstræber at igangsætte registrerings- og flytteprocessen, så snart det aftalte registrerings/flyttegebyr er registreret.

Abusiness stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Abusiness kan ikke holdes ansvarlig, hvis domænetesteren viser et andet resultat end hvad faktisk er.

3.2. For .dk domæner
Ved registrering erklærer registranten sig indforstået med de gældende regler for .dk domæner, som fastsættes af DIFO. Disse findes på www.difo.dk.

Ved registrering af .dk domæner er der i først omgang tale om en reservation af domænenavnet. Registranten har herefter 3 måneder til at aktivere domænet hos DK-Hostmaster. Manglende aktivering medfølger sletning af domænenavn og registreringsgebyret tilbagebetales ikke.

Registreringsgebyret er inkl. domænets første årsgebyr. Efter 12 måneder betaler registranten selv årsgebyr direkte til DK-Hostmaster, til de af DK-Hostmaster gældende priser, med mindre andet er aftalt.

Før redelegering (flytning) af .dk-domæner kan igangsættes skal domænet være aktivt og DK-Hostmaster skal have registreret gyldige e-mailadresser for domænets registrant og/eller fuldmægtige kontakt. Det er registrantens ansvar at de e-mailadresser DK-Hostmaster har registreret på domænet altid er korrekte.

3.3. For øvrige domæner
Ved registrering erklærer registranten sig indforstået med de gældende regler fra ICANN, samt de underliggende domæneregistreringsinstanser.

Ved øvrige domæner vil fornyelsesgebyr som udgangspunkt skulle betales til Abusiness, med mindre andet er aftalt.

Ved domæneflytninger overtager Abusiness som udgangspunkt rollen som administrativ, teknisk og betalingskontakt for domænet, mens registrantens rolle bibeholdes.

Fornyelse af et domænenavn skal, lige som et hvert andet abonnement, opsiges senest med en måneds varsel til domænets udløbsdato. Udløbsdatoen følger typisk den oprindelige registreringsdato og kan derfor være forskellig fra domænets øvrige tilknyttede abonnementer.

Domænet skal opsiges ved at benytte opsigelsesformularen på Abusiness hjemmeside eller ved at fremsende en skriftlig underskrevet opsigelse med posten indeholdende minimum kundenummer og relevante abonnementsinformationer.

4. Specielt for betalingsgateway QucikPay

4.1. Generelt
Abonnementer faktureres 3 måneder forud.

Abusiness er reseller af betalingsgatewayen QuickPay. Abonnenten er underlagt de til en hver tid af Quickpay fastsatte betingelser. Disse kan findes på www.quickpay.dk

4.2. Integration
Abonnenter der benytter QuickPay betalingsmodul, er selv ansvarlige for integrering af modulet på deres hjemmeside.

4.3. Support
Al support til QuickPay skal foregå via Abusiness.

5. Specielt for Hosted Exchange

5.1. Generelt
Abonnementer faktureres 3 måneder forud.

Abonnenter og abonnentens brugere, som har erhvervet sig klient software, enten Microsoft Outlook eller Entourage hos Abusiness, er forpligtet til at afinstallere denne software ved ophør af abonnement.

5.2. Licenser
Abusiness forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre i prisen for lejede licenser, som følge af licensændringer fra software producentens side.

6. Specielt for Remote Backup

6.1. Generelt
Abonnementer faktureres 3 måneder forud.

Ved opsigelse har kunden selv ansvaret for afinstallation af Remote Backup software klienten.

6.2. Backup
Det er kundens ansvar at konfigurere backupjobs og sikre de inkluderere de filer, mapper, databaser og hvad der ellers ønskes backup af.

Bruges egen krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for at opbevare denne krypteringsnøgle sikkert. Mistede krypteringsnøgler kan ikke gendannes af Abusiness og data kan dermed ikke genskabes.

7. Specielt for Serverhosting

7.1. Generelt
Abonnementer faktureres 3 måneder forud.

Der tegnes normalt særskilte skriftlige aftaler på serverhosting og disse forretningsbetingelser er gældende, med mindre afvigelser er aftalt i den særskilte aftale.

Fysisk adgang til serveren kun ske ifølge aftale med Abusiness og i følgeskab af en IT-teknikker fra Abusiness. Abusiness har ret til at fakturere kunden for den tid, Abusiness' IT-teknikker har brugt på kørsel til og fra hostingcenteret, samt den tid der er brugt i selve hostingcenteret til gældende konsulenttimetakst.

7.2. Trafik
Trafik faktureres i henhold til aktuel prisliste, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kunden har til hver en tid ret til at få oplyst trafikforbruget for en given periode.

7.3. Hardware
For lejede servere, virtuelle som fysiske, har Abusiness ansvar for, at hardware er funktionel.

7.4. Software og styresystem
Opdateringer af software og styresystem samt fejlretning på software og styresystem skal som udgangspunkt foretages af kunden selv, med mindre der er indgået særskilt aftale om managed hosting.

7.5. Backup
Den enkelte kunde bærer selv ansvaret for at lave backup og sikkerhedskopier af serveren, med mindre andet er særskilt aftalt.

7.6. Licenser
Den enkelte kunde bærer selv ansvaret for, at den installerede software er fuldt licenseret og følger producentens regler.

For lejede servere kan Abusiness stå for hele eller dele af licenserne af den installerede software og styresystem. Abusiness forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre i prisen for lejede licenser, som følge af licensændringer fra software producentens side.

Kunden forpligtet til selv at afinstallere denne software, ved ophør af abonnement for lejede licenser.

8. Specielt for Design, webudvikling, hjemmeside levering

8.1. Generelt
Abusiness fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab som følge af det leverede.

9. Specielt for Remote Disk

9.1. Generelt
Abonnementer faktureres 3 måneder forud.

10. Specielt for Hosted Desktop

10.1. Generelt
Abonnementer faktureres 3 måneder forud.

10.2. Licenser
Abusiness forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre i prisen for lejede licenser, som følge af licensændringer fra software producentens side.

10.3. Hosted C5
Hosted C5 tilbydes i samarbejde med en certificeret C5 partner, som oplyses ved aftalens indgåelse.

11. Specielt for SSL certifikater

11.1. Generelt
SSL Certifikater fornyes ikke automatisk. Kunden skal selv tage kontakt til Abusiness hvis der ønskes fornyelse.

Kunden har selv ansvaret for at installere og forny certifikatet.

Test domæne Brug nedenstående domænetester for søge efter et ledigt domæne.

www.